หน้าแรกรู้จักกันเที่ยวต่างประเทศเชื่อมไมตรีสนทนาพาทีเยี่ยมเยียนติดต่อกันadmin
ข้อมูลท่องเที่ยว
ลูกผู้ชายชื่อ เฮงจิมิน
โปรแกรมทัวร์
ทริปประทับใจที่ผ่านมา
เรื่องน่ารู้ เกี่ยวกับเวียตนาม
ทริปสตอรี่ พี่วุฒิ+พี่เคท
ข่าวสาร
สมาชิกจดหมายข่าว
สมัคร ยกเลิก
พาเที่ยวเวียดนาม ฮานอย เว้ ดานัง ฮอยอัน ถ้ำฟองญา หลวงพระบาง
กิจกรรมระทึกที่สระบุรี
คุณอยากไปเที่ยวไหนมากกว่า (15412)
เวียดนามเหนือ ฮานอย ฮาลองเบย์ (2854)
18.52%
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ ดาลัด (2557)
16.59%
บาหลี (2204)
14.30%
นครวัต นครธม (2163)
14.03%
พม่า พะโคะ มัณฑเลย์ (3150)
20.44%
สิบสองปันนา (2484)
16.12%
มีอีก>>
รถเข็นของคุณมี   รายการ ราคาทั้งหมด 0.00 บาท  ดูสินค้าในรถเข็นทั้งหมด
โปรแกรมทัวร์
เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ 3 วัน 2 คืน

เวียดนามใต้  3  วัน  2 คืน

โฮจิมินห์ซิตี้ – อุโมงค์กุจี – เรือสำราญล่องแม่น้ำไซง่อน – วังเอกภาพ – วิหารนอร์ทเธอร์ดาม – ไปรษณีย์เก่า – พิพิธภัณฑ์สงคราม – ตลาดเบ๋นทัน – วัดเที่ยเฮ่า – ย่านไชน่าทาวน์

3 วัน 2 คืน   ราคาพิเศษ  8,900 บาท  

วันที่หนึ่ง         กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์ซิตี้ – อุโมงค์กุจี - ล่องแม่น้ำไซง่อน

 

05.30น.                 พบกันที่ จุดนัดหมายท่าอากาศยานดอนเมือง ชั้น 3 ประตู 1 ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินแอร์เอเชีย    

07.45  น.              เหิรฟ้ามุ่งหน้าสู่เมืองโฮจิมินห์ โดยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD  650

09.15  น.              ถึงสนามบินเตินเซินเยิดเมืองโฮจิมินห์ โฮจิมินห์ซิตี้ หรือ กรุงไซ่ง่อน เป็นเมืองท่าริมแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตั้งอยู่บนสันดอนของแม่น้ำโขง และเป็นอดีตเมืองหลวงแห่งเวียดนามใต้ที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่ครั้งอดีต ปัจจุบันโฮจิมินห์คือดินแดนแห่งความเจริญรุ่งเรืองของเวียดนาม

เที่ยง                       รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านเดินทางสู่ อุโมงค์กุจี (Cuchi Underground Tunnels) ประวัติศาสตร์เวียดนามในอดีตอุโมงค์กุจี เคยใช้เป็นฐานบัญชาการรบ ที่อยู่ โรงพยาบาล และหมู่บ้านใต้ดินของชาวเวียดกง อาศัยอยู่ประมาณ 80,000 คนซึ่งโครงข่ายใต้ดินแห่งนี้มีความยาวกว่า 200 กิโลเมตร เป็นสมรภูมิรบพื้นที่ที่สำคัญสุดอีกแห่งหนึ่งของสงครามเวียดนาม จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเมืองโฮจิมินห์  นำท่านเช็คอินเข้าที่พักที่โรงแรมระดับสามดาว   Dong Khanh 3*  รับประทานอาหารค่ำบนเรือสำราญ พร้อมล่องชมแม่น้ำไซ่ง่อนยามค่ำคืน (พักที่เมืองโฮจิมินห์)

 

วันที่สอง         โฮจิมินห์ซิตี้ – วังเอกภาพ – ไปรษณีย์กลางเมือง – วิหารนอร์เธอร์ดาม – พิพิธภัณฑ์สงคราม - ตลาดเบ่นทัน

 

เช้า                          รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  เที่ยวชมวังเอกภาพ หรือ ทำเนียบรวมชาติ หรือ Reunification Hall ที่นี่เคยเป็นกองบัญชาการทางทหารสมัยสงครามเวียดนาม และเคยเป็นทำเนียบของอดีตประธานาธิบดีเวียดนามใต้ ชมการตกแต่งห้องต่าง ๆ อย่างโอ่อ่าหรูหรา เช่น ห้องประชุม ห้องวางแผนยุทธศาสตร์ และลานจอดเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งเหงียนวันเทียวใช้เป็นเส้นทางหลบหนีออกจากเมือง เมื่อกองทัพแดงยาตราทัพเข้ามาประชิดไซ่ง่อน เมื่อเดือนเมษายน ค.ศ. 1975   หลังจากนั้นพาท่านชมไปรษณีย์กลางเมืองออกแบบและก่อสร้างในสไตล์ฝรั่งเศส สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2439 ที่นี่ยังเป็นไปรษณีย์ที่ใหญ่ที่สุดของเวียดนามอีกด้วย มีความโอ่โถงและอ่อนช้อยแต่มีความมั่นคง จนทำให้นักออกแบบมากมาย ต้องมาศึกษาเรียนรู้เกี่ยวกับการออกแบบตกแต่งอาคารแห่งนี้ ชมวิหารนอร์เธอร์ดามที่ได้รับการยกย่องว่ามีความงดงามที่สุดแห่งหนึ่งในเวียดนาม โดยมีหอคอยคู่สี่เหลี่ยมอยู่ด้าน  หน้าสูง 40 เมตร เป็นเอกลักษณ์ที่แสนสง่างามของโบสถ์แห่งนี้

เที่ยง                       รับประทานอาหารที่ภัตตาคารต่ายทอง

บ่าย                         นำท่านเที่ยวชม พิพิธภัณฑ์สงคราม ที่เก็บรวบรวมเรื่องราว อาวุธยุทโธปกรณ์สมัยครั้งที่ทำสงครามกับฝรั่งเศสและอเมริกา หลังจากนั้นนำท่านช้อปปิ้ง ที่ตลาดเบ๋นทันท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝาก ของที่ระลึกและสินค้าพื้นเมืองของเวียดนาม เช่น ไม้แกะสลัก เรือไม้จำลอง เซรามิค ตุ๊กตาเวียดนาม ชุดอ๋าวใหญ่

ค่ำ                           รับประทานอาหารค่ำที่ภัตตาคารนามอาง นำท่านกลับสู่ที่พัก Dong Khanh 3* พักผ่อนตามอัธยาศัยหรือจะเลือกเดินเล่นชมเมือง (พักที่เมืองโฮจิมินห์)

 

 วันที่สาม          วัดเที่ยเฮ่า – ย่านไชน่าทาวน์ - ดอนเมือง

 

เช้า                         รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม  หลังจากนั้นนำท่านเที่ยวชมวัดเที่ยเฮ่า

เที่ยง                       รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร

บ่าย                         นำท่านเดินเล่นเที่ยวชมย่านไชน่าทาวน์ หาซื้อของฝากของที่ระลึกก่อนอำลาเมืองโฮจิมินห์

19.30  น.              ถึงสนามบินเตินเซินเยิด เพื่อเตรียมตัวกลับเมืองไทย

21.35  น.              เหิรฟ้ามุ่งหน้าสู่สนามบินดอนเมืองด้วยสายการบินไทยแอร์เอเซีย เที่ยวบินที่ FD 659

23.10  น.              ถึงสนามบินดอนเมืองด้วยความสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

 

 อัตรานี้รวม

·       ค่าที่พัก (ห้องละ 2 คน)

·       ค่าอาหารทุกมื้อ  ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์

·       ค่ารถโดยสารภายในทั้งหมด ตามที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์

·       ค่าเข้าชมตามสถานที่ต่างๆ ที่ระบุอยู่ในโปรแกรมทัวร์

·       ค่ามัคคุเทศก์ท้องถิ่น

·       ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาล 500,000 บาท   (รายละเอียดตามกรมธรรม์)

 

อัตรานี้ไม่รวม

·       ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่ามินิบาร์ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด

·       ค่าเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ

·       ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง

·       ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 เปอร์เซ็นต์ และภาษี ณ ที่จ่าย 3 เปอร์เซ็นต์

·       ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ตามอัธยาศัย แบบว่าน้ำใจค่ะ

·        ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ – โฮจิมินห์

สิ่งที่ต้องนำไป (สำคัญมาก)

 พาสปอร์ต มีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

 

สิ่งที่ควรนำติดตัวไป

ไฟฟ้า 220V 50Hz ปลั๊กไฟแบบเดียวกับเมืองไทย นำสายต่อพ่วงไปด้วย

จะดีมากค่ะ (ในห้องมีปลั๊กให้น้อยค่ะ)

 

ขอสงวนสิทธิ์ในการกำหนดขอบเขตความรับผิดชอบของผู้จัดในกรณี

1. การนัดหยุดงานประท้วงของพนักงานสายการบิน หรือเจ้าหน้าที่ที่ต่าง ๆ ที่เราไป                          

2. เหตุสุดวิสัยที่เกี่ยวเนื่องจากสภาวะธรรมชาติที่เป็นอุปสรรคในการเข้าใช้บริการนั้นได้                                

3. การชำรุด และ / หรือ สูญหายของกระเป๋าเดินทาง หรือ ทรัพย์สินส่วนตัวของคุณ ขอให้ระมัดระวังไว้ด้วย      

4. การเปลี่ยนแปลงของรายการท่องเที่ยวที่แตกต่างไปจากที่บอกไว้ สาเหตุเนื่องมาจากการล่าช้าของเที่ยวบิน การนัดหยุดงานประท้วง การปิดซ่อมแซม หรือ ปิดเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการ

 

หมายเหตุ    รายการและราคาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า

 

บริการและดูแลท่านยิ่งกว่าเพื่อนพาเพื่อนเที่ยว เพราะท่านเป็นมากกว่าเพื่อน เพราะท่านคือผู้มีอุปการะคุณสำหรับเรา

 

สนใจสอบถาม   http://www.nengka.com

 

มือถือ : 081-4433120      เหน่ง

โทรศัพท์ :  02-8715917  โทรสาร : 02-8719802      

 

อีเมล์:  nengka999@yahoo.com

             จองทริปโอนเงิน 5,000 บาท เข้าบัญชี  นางสาวพรทิภา  สุจิตรวัฒนะสุข

                                              ที่เหลือชำระก่อนวันเดินทาง  10  วันทำการ

ธนาคาร

สาขา

ประเภทบัญชี

เลขที่บัญชี

กสิกรไทย 

ถนนจันทน์ 

ออมทรัพย์

715-2-06945-0

กรุงศรีอยุธยา 

ราษฎร์บูรณะ 

ออมทรัพย์

180-1-19168-8

ไทยพาณิชย์

ย่อยตลาดใหม่ทุ่งครุ

ออมทรัพย์

258-2-04364-9

กรุงเทพ

เซ็นทรัลพระราม 2

ออมทรัพย์

033-0-24858-4

 

และโปรดเก็บสลิปการโอน ส่งแฟกซ์มาที่ 02-8719802  

 

 

**** เดินทาง  8 ท่าน ไม่มีหัวหน้าทัวร์ไปกับคณะด้วย แต่จะมีไกด์พูดภาษาไทย (เก่ง) รอรับที่สนามบินเตินเซินเยิดโฮจิมินห์ซิตี้ ค่ะ เดินทาง 15 ท่านขึ้นไปมีหัวหน้าทัวร์ร่วมเดินทางไปด้วยค่ะ ******
 
เข้าดู(9383)


โปรแกรมทัวร์มาใหม่ล่าสุด
A00078 7:2:2015 -  ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก ซาปา บั๊คฮา (133)
A00077 4:2:2015 -  ถ้ำสวรรค์ เว้ ดานัง ฮอยอัน 6 วัน 5 คืน (134)
A00075 7:2:2015 -  เที่ยวซาปาหลังคาอินโดจีน นาข้าวขั้นบันได (4703)
A00074 29:3:2014 -  เวียดนามใต้ โฮจิมินห์ 3 วัน 2 คืน (9383)
A00058 29:3:2014 -  บินไป 3 ฮา ฮานอย ฮาลองเบย์ ฮาลองบก 4 วัน 3 คืน (18769)
A00037 1:7:2010 -  เที่ยวเวียดนามกลาง เว้ ดานัง ฮอยอัน 5 วัน 4 คืน ไม่รวมวันเดินทาง (27182)
A00036 4:2:2015 -  เที่ยวหลวงพระบางเมืองแห่งอารยธรรม 5 วัน 4 คืน ไม่รวมวันเดินทาง (21088)
ดูทั้งหมด>>